L’USUARI que accedeix i fa servir aquesta pàgina web coneix i accepta les condicions generals aquí redactades, i les modificacions que es produeixin, devent accedir periòdicament a aquestes per al seu coneixement.

La pàgina web inclou textos, gràfics, imatges, vídeos, sons, dibuixos, fotografies i software inclosos en la mateixa, ja siguin susceptibles o no de propietat intel.lectual.

PRIMERA. – TITULAR DE LA WEB

El titular de la web és XXXXXX amb CIF:XXXXXX, amb domicili social a XXXXXX. Poden contactar amb Grup Sabater per telèfon: 937612531 o correu electrònic: sabater@sabatergrup.com

SEGONA. – OBJECTE DE LA WEB

GRUP SABATER posa a disposició del públic (des d’ara USUARI), que accedeixi al domini, www.quatregrup.com (en endavant WEB), informació i dades (en endavant CONTINGUTS), mitjançant una web de caràcter informatiu. Els CONTINGUTS de la WEB són proporcionats i creats per GRUP SABATER.

TERCERA. – ACCÉS A LA WEB

L’accés i ús de la WEB pels usuaris és gratuït, sense prèvia autorització, subscripció o registre.

L’accés i ús d’USUARI a aquesta WEB no implica cap obligació sobre la qualitat i velocitat del accés per part de GRUP SABATER, que podrà modificar les condicions d’accés o suspendre l’accés a la WEB, o part de la web, sense previ avís, no responsabilitzant GRUP SABATER, de les conseqüències, danys i perjudicis ocasionats per la modificació de l’accés i la suspensió de la WEB.

El maquinari i programari necessaris per accedir a la web seran per compte dels USUARIS. GRUP SABATER no serà responsable del funcionament ni de les conseqüències d’aquests, ni dels drets d’ús o llicències requerides per la utilització.

Tampoc serà responsable GRUP SABATER de cap anomalia, mal funcionament, deterioració, esborrat de dades o software que es produeixi en els equips o sistemes dels USUARIS, como conseqüència directa o indirecta de l’accés o intent d’accés a la WEB.

El servei prestat per GRUP SABATER mitjançant la seva WEB és per temps indefinit, sense perjudici de poder suspendre o cancel · lar aquesta sense previ avís.

QUARTA. – CONTINGUTS DE LA WEB

L’idioma utilitzat per GRUP SABATER a la WEB serà el Català i Castellà, sense perjudici de la utilització d’altres llengües, nacionals o autonòmiques. GRUP SABATER no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la WEB per l’usuari, ni de les conseqüències.

Els continguts de la WEB tenen com finalitat informar i donar a conèixer les activitats i productes creats per GRUP SABATER i tenen un caràcter general i orientatiu, no essent vinculants per GRUP SABATER.

GRUP SABATER podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dintre de la WEB, com la forma en que s’accedeix a aquests, sense justificació alguna i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

Són propietat de GRUP SABATER tots els drets de propietat industrial i intel · lectual de la WEB, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús de la WEB o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a GRUP SABATER, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la pàgina web, així com d’aquesta mateixa, pel que cap USUARI podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de GRUP SABATER.

Es prohibeix l’ús dels continguts de la WEB per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de GRUP SABATER ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris , independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporen tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta WEB, seran per l’apertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra GRUP SABATER.

GRUP SABATER no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporen en la WEB per a l’obertura d’altres. GRUP SABATER no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’USUARI per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

CINQUENA. – USUARIS DE LA WEB

Els usuaris que accedeixin a la web de GRUP SABATER ho faran conforme a la Llei, i s’obliguen en tot moment a no accedir a la web i als continguts de forma contrària a l’establerta i / o amb fins il·lícits, lesius de drets i llibertats tercers, o que puguin malmetre, deteriorar, saturar o alentir la web, en perjudici de GRUP SABATER o de tercers usuaris.

Els usuaris no faran ús dels continguts de la web de forma contrària a la Llei, (especialment la Llei de Propietat Intel · lectual i Industrial) usos i costums i ordre públic, ni copiaran, distribuiran, difondran, transformaran, modificaran o manipularan aquests.

GRUP SABATER no disposa en la seva WEB de productes o serveis a disposició dels usuaris on aquests hagin d’introduir qualsevol tipus de continguts o informació, com poden ser grups de notícies, xat, fòrums o altres de caràcter similar.

L’accés als continguts de la WEB per part de l’USUARI serà sota la seva total responsabilitat no podent repercutir a GRUP SABATER qualsevol conseqüència derivada directa o indirectament de l’accés a la web, ja sigui d’àmbit físic, lògic, moral o personal.

GRUP SABATER podrà responsabilitzar als usuaris que fent un mal ús de la WEB, causessin danys o perjudicis a terceres persones, així com dels possibles virus o programes informàtics, que poguessin introduir, generar, allotjar a la web, i deteriorin o puguin deteriorar tant els continguts com el bon funcionament d’aquesta, així com els equips, sistemes i programes dels usuaris de la web.

GRUP SABATER podrà dirigir contra els usuaris sobre totes les reclamacions, indemnitzacions, multes o sancions administratives que recaiguin sobre GRUP SABATER i siguin responsabilitat directa o indirecta d’algun USUARI dels continguts o serveis de la WEB.

Tots els usuaris que coneguin alguna actuació que estigui deteriorant o pugui deteriorar el bon funcionament de la WEB de GRUP SABATER modificar o alterar els continguts d’aquesta, hauran de comunicar immediatament GRUP SABATER.

Política de Protecció de Dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals facilitades per vostè seran incorporats a un fitxer automatitzat el responsable del qual és GRUP SABATER, amb la finalitat oferir-li informació del nostres productes.

A través de l’emplenament de formularis de contacte, o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació tramesa a GRUP SABATER, l’interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions comercials sobre els productes de GRUP SABATER.

En cap cas GRUP SABATER, utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents dels anteriorment esmentats, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix el RD 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a:

C/ CARRER ESCOLES, 31-33 – 08380 – MALGRAT DE MAR – BARCELONA

També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials ( Art.12.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: sabater@sabatergrup.com

Política de Protecció de Menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat.

L’empresa GRUP SABATER recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei o producte.

També els informa que existeixen programes informàtics per filtrar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Enllaços a altres Webs

Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per GRUP SABATER per això, GRUP SABATER no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan coberts pel present Avís Legal.

Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renúncia expressament a qualsevol altre lloc que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un lloc en concret, l’usuari renuncia expressament al lloc que pogués correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

ÚS DE COOKIES

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic GRUP SABATER ha adoptat les mesures exigides a nivell de l’ús de cookies, podeu consulta la nostra política de cookies.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina ). Es tracta d’una tècnica utilitzada de manera habitual a Internet per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzadesen el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.